اثر آیات قرآن بر انسان قابل تعریف نیست. هر کس خود را در معرض آیات قرآن قرار میدهد و آن را تلاوت میکند؛ در معرض یک معجزه قرار میگیرد. هم انسان موجود پیچیده ای است و هم قرآن بسیار ژرف و عمیق است. این دو را به هم برسانیم. این دو برای هم آفریده شده اند.