این که روز قیامت کسی نمیتواند برای کسی کاری انجام دهد اصلش در این دنیا است؛ در چه زمینه ای؟ در این زمینه که هر کسی باید خود پا روی هوای نفس خود بگذارد. کسی نمیتواند به جای کسی کاری انجام دهد. اگر کسی را وادار به کار خوبی کنی دیگر این کار؛ کار او نیست.