ما نمیتوانیم کاری کنیم که دیگر در دنیا رنج نبریم؛ اما میتوانیم رنج خود را کمتر کنیم. برای این که رنج خود را کاهش دهیم اولا نباید معصیت کنیم. ثانیا باید اهل صبر باشیم. آغاز صبر و ظرفیت این است که بدانیم دنیا محل رنج است و نمیشود رنج را از زندگی دنیا حذف کرد.