نظم و ادب دو مورد از مهمترین وجوه تقوا و شاید مهمترین راه مبارزه با هوای نفس هستند. ادب نوعی نظم در رفتار و گفتار به حساب می آید. گاهی ممکن است رفتار خوبی داشته باشی ولی مودب نباشی؛ ولی اگر دائما چیزهایی را رعایت کردی با ادب خواهی بود. ادب یعنی هر زمان هر کار که دلت خواست انجام ندهی!