انسان موجودی است که در نهایت ضعف، نهایت قدرت را طالب است. قدرت طلبی انسان پایان ندارد در حالی که انسان نمیتواند قدرتی به دست بیاورد. کسی نیست به او بفهماندتو فقط میتوانی به یک قدرت لایزال و مطلق متصل بشوی. او را پیدا کن و قدرت طلبی خود را با دوست داشتن خومد ارضا کن. البته او به تو قدرت هم خواهد داد ولی مستلا هیچ چیز نخواهی بود.