بسیاری از دین گریزیها ناشی از سو تفاهم است. دین داران برای رفع سو تفاهم ها باید تلاش کنند و الا دین گریزها مورد سو استفاده دین ستیز ها قرار خواهند گرفت. البته رفع سو تفاهم موجب هدایت یافتن همه نمی شود، چون هدایت یافتن به باطن پاکیزه هم بستگی دارد ولی سیاهی لشگر کفر را کم میکند.