دینداران باید برای رفع سو تفاهم هایی که دشمنان دین ایجاد میکنند، هزینه پرداخت کنند. از هزینه های مادی گرفته تا تحمل مظلومیت ها و سختگیری های مضاعف نسبت به خودشان تا مبادا دشمنان سو استفاده کنند و غریبه ها را دچار سو تفاهم کنند. این هزینه ها تماما توسط پروردگار عالم حساب خواهد شد.