نزاع حق و باطل درگیری قوی با ضعیف است. باطل ذاتا دچار ضعف است و حق از انواع قوت و قدرت برخوردار است. هرگاه حق در نزاع با باطل شکست میخورد، ناشی از ضعف اهل حق است. یا معرفت به حق ندارند یا باورشان به نصرت خدا کم است و یا به حق عمل نمیکنند. و الا هیچ شکستی ناشی از قوت باطل نیست.