عمیق ترین لذت بردن نتیجۀ رسیدن به دوست داشتنیهاست. بعضیها فکر میکنند اگر دوست داشتنیهای خود را تغییر دهند، دیگر لذت نخواهد برد. درحالیکه اگر دوست داشتنیهای آدم ارتقاء پیدا کند لذت هم بیشتر خواهد شد. آدمی که برای به دست آوردن دوست داشتنیهای بهتر، تلاش نمیکند از لذت بیشتر محروم است.