این ماییم که باید لذت ببریم، نه آنکه لذت ما را ببرد. ما باید غذا بخوریم، نه غذا ما را بخورد. ما باید درس بخوانیم، نه درس ما را بخواند. اگر تسلیم انواع لذت ها بشویم، لذت ما را برده است و دیگر نمیتوانیم خوب لذت ببریم. پس باید با لذت، غذا و حتی علم گزینشی برخورد کنیم تا مقهور نشویم.