وقتی به خواب میرویم جسم و روح خود را رها میکنیم تا تجدید قوا کنند. چرا زیاد میخوابیم؟ چون وقتی بیداریم معمولا بدجوری از جسم و جان خود استفاده میکنیم و موجب خستگی نابجای خود میشویم. ولی آدم حسابیها چون هنگام بیداری آرامترند، میتوانند کمتر بخوابند؛ کمیت و کیفیت زندگیشان بهتر است.