اگر صفای باطن داشته باشیم، فریب ظاهر دنیا را نخواهیم خورد؛ اما شیفته باطن دنیا خواهیم شد. آدم با صفا، صفای باطن دنیا را میبیند و مدهوش آن میشود. صفای باطن دنیا حرکت عاشقانه ذرات عالم به سوی خداست. صفای باطن عالم همان یسبح الله ما فی السماوات و الارض است.