انسان میتواند مانند پرنده ها پرواز کند، مانند ماهی ها شنا کند و مانند دیگر حیوانات روی زمین راه برود. اما نمیتواند فراموش کند که انسان است و باید با حیوانات فرق داشته باشد. حیوانات میتوانند مثل تو غذا بخورند و نفس بکشند؛ اما نمی توانند مانند تو فکر کنند. تفاوت خودت را با حیوانات بیشتر کن!