دنیا سرشار از محدودیت هاست، محدودیت هایی که اکثرا برطرف نمیشوند. محدودیتها نوعا رشد آفرینند. عاقل کسی است که محدودیت های اجتناب ناپذیر را راحت میپذیرد. اما عارف کسی است که حتی اگر تمام محدودیتهایش را بردارند و او را از قدرتهای خاص برخوردار کنند، حاضر نمیشود خارج از محدودیت زندگی کند.