اگر باور کنیم سهم ما از لذت در دنیا هیچ گاه کم نمیشود و طبق مقدرات الهی سهمیه خود را دریافت خواهیم کرد، هیچ گاه گناه نخواهیم کرد. هر چه از طریق گناه بناست به ما برسد از راه صواب بهترش به ما خواهد رسید. گناه فقط سهمیه ما را از لذت کم میکند و راه درست، سهمیه ما را افزایش هم میدهد.