قدرت هایی که انسان میتواند به دست بیاورد، بسیار بیشتر از آن است که قابل تصور است. تنها راه به دست آوردن این قدرت ها ، مخالفت با هوای نفس به امر خدا و عبادت مخلصانه است. البته اگر کسی بخاطر به دست آوردن این قدرت ها، مجاهدت و عبادت کند به دنبال هوا رفته است و عبادتش مخلصانه نخواهد شد.