با هر انگیزه خوبی که با هوای نفس مبارزه کنی، خواهی دید که در لابلای انگیزه های خوب، هوای نفس دیگری پیدا میشود. هوای نفس مانند علف هرزه در مزرعه دل ما میروید.  هر چه این مزرعه را با معنویت آبیاری میکنی، علف هرزه ها هم بیشتر آب میخورند. چاره این نیست که دلت را بخشکانی؛ باید دائما علفها را درو کنی.