بسیاری از اوقات باطن آدمها با ظاهرشان تفاوت دارد؛ حتی خود آدمها هم اکثرا خود را نمیشناسند. برخی ظاهر بدی دارند ولی باطنشان خوب است و بعضیها برعکسند. مهمترین محک تشخیص صفای باطن، قدرت است. هر چقدر قدرت، عقل کسی را بیشتر افزایش دهد و هواپرستی او را بیشتر کاهش دهد، صفای باطن بیشتری دارد.