زندگی خلاصه میشود در نیازمندی و تلاش برای رفع نیازها، علاقمند شدن و تلاش برای رسیدن به علاقه ها ؛ نیاز ها و علاقه هایی که بعضا برآورده نمیشوند. وقتی زندگی سخت میشود که انسان به نیازهای خودش شدیدا علاقه پیدا کند و یا علاقه های خودش را نیاز تلقی نماید. خدا دوست دارد راحت زندگی کنیم.