کارگردان هستی برای هر یک از ما نقشی در نظر گرفته است که اولا باید آن را درست تشخیص بدهیم و ثانیا آن را درست ایفا کنیم. فرقی ندارد نقش ما چه باشد. اگر دچار هیجانات کاذب باشیم و تسلیم هدایتهای ظریف کارگردان نشویم، نمیفهمیم از ما چه میخواهد و نقش خود را پیدا نمیکنیم و عمرمان هدر میرود.