بدترین انتخاب، انتخاب بد در مقابل بدتر نیست، چون به آن مجبور میشوی. بدترین انتخاب، انتخاب خوب در برابر خوبتر است چون به کم قانع شدن در خوبیها، آغاز سقوط است. اهل خوبیها باشی و به کم قانع باشی یعنی « ما قدروا الله حق قدره » . آغاز خراب شدن انسان با محبت به دنیاست. دنیا بد نیست ، کم است!