اگر انسان ها گرفتاری های متعدد نداشتند، گرفتاری های فراوانی برای دیگران و حتی خودشان فراهم میکردند، خدا خیلی ها را با گرفتاری هایی که برایشان پیش می آورد، کنترل و محافظت میکند. خوش به سعادت کسانی که اگر گرفتار نبودند بیشتر به دیگران خدمت میکردند و گرفتاری دیگران را بیشتر بر طرف میکردند.