خدا بازی های کودکانه ما را میبیند و با ما مدارا میکند ؛ خطاهای احمقانه ما را میبیند و تحمل میکند ؛ فرصت هایی که از دست میدهیم را میبیند و صبر میکند. دائما پس از هر اشتباهی که از ما میبیند زمینه کار خوب دیگری را برای ما درست میکند که جبران کنیم و هرگز خسته نمیشود. دائما مراقب ماست.