در حالی که میشود از شنا در دریا لذت برد و بر امواجش سوار شد و از نسیم لطیفش بهره مند شد، ولی بعضیها در آن غرق میشوند. دنیا هم همینطور است، نباید در دنیا غرق شد. باید مهارت داشته باشی در آن شنا کنی و بر امواجش سوار شوی و از نسیمش تنفس کنی، اما اگر حریص دنیا باشی و مست آن بشوی، غرق شده ای!