تمایلات معنوی مانند شهاب هایی از آسمان دل ما عبور میکنند و راه را به ما نشان میدهند؛ زمان این عبور کوتاه است و تکرار آن زیاد نیست. اگر به عبور این شهاب ها بی تفاوت باشیم ، آسمان های دیگری را برای نور افشانی انتخاب میکنند و اگر به الهاماتشان توجه کنیم، آسمان دل ما را نور افشانی میکنند.