وقتی تنها شدی، با خدا باش و هنگامی که تنها نبودی، بی خدایی نکن. خدایی که در سکوت همیشه با تو هست و هیچگاه تنهایت نمی گذارد و صبورانه منتظر توجه توست تا تو را همراهی کند. بی خدا باشی، ضرر میکنی!