اگر آدم درگیر با یک موضوع مهم و بسیار حیاتی باشد، دوستان او سعی میکنند نیاز ها و مسائل کوچک و فرعی او را برطرف سازند تا او بتواند به مسئله اساسی خود برسد. اگر ما هم درگیر یک مسئله بزرگ یعنی تقرب الی الله باشیم، خدا مسائل کوچک ما را حل میکند تا ما بتوانیم به مسئله اساسی خود بپردازیم.