اگر محدودیت های دنیا را باور کنیم، زندگی راحت تری خواهیم داشت. اگر تلخی های دنیا را باور کنیم، زندگی شیرین تری خواهیم داشت. اگر قیامت و حساب و کتاب را باور کنیم، شدیدا سرگرم تنظیم پرونده اعمالمان خواهیم شد و دائما به دنبال افزایش امتیازمان میشویم و از این سرگرمی لذت خواهیم برد.