اندیشیدن درباره حیات آخرت، انرژی ، نشاط و قدرت فوق العاده برای زندگی میدهد. تفکر درباره زندگی پس از مرگ، ما را مشتاق و منتظر حضور در آخرت میکند و عبور از دالان مرگ را برای انسان آسان مینماید. کسی که آخرتگرا باشد، اسیر تلخ و شیرین دنیا نمیشود و از درون آباد و نیرومند میشود.