حیرت آور ترین پدیده عالم عظمت مخلوقات خدا نیست ؛ چرا که ناشی از قدرت خداست و این چندان تعجب ندارد. آنچه بیش از هر موضوع در عالم موجب حیرت است ، علاقه وافر این خدای با عظمت و پرقدرت به انسان است که موجب شده تمام عالم را برای او بیافریند و تمام اولیا و ملائک را در خدمت او قرار دهد.