اخلاص در کار اقتصادی ارزشمند تر از خلوص در عبادت است. اگر کار اقتصادی که موجب منافع آشکار دنیوی است، به خاطر خدا انجام شود، هم موجب برکت مال خواهد بود و هم مقدمه ای برای آسیب زدایی از ثروت خواهد شد. پرداخت خمس و زکات و انفاق در راه خدا هم سهل تر انجام میپذیرد.