اگر با اختیار و به خاطر خدا مبارزه با نفس نکنیم، با اجبار و بدون آن که به خاطر خدا باشد مبارزه با نفس خواهیم کرد؛ ولی بسیار تلخ تر و بی فایده تر ، به خاطر مشکلاتی که برای انسان پیش خواهد آمد و این قانون حیات است. پس بهتر است از همان اول طبق دستورات دین مبارزه با نفس داشته باشیم.