دنیا نمیتواند انسان را از شیرینی و لذت سیراب کند، اگر یک وقتی بتواند خوشی به انسان برساند با همان خوشی به انسان صدمه نیز خواهد زد. دنیا اینگونه طراحی شده و نمیشود سنت های خدا را تغیر داد. وقتی میخواهیم از دنیا بیشتر از حدش لذت ببریم به گناه می افتیم، دست آخر هم دست ما خالی خواهد ماند.