ما در دنیا غربیم و تنها رفیق ما در دنیا خداست. او بهتر از خود ما میداند در چه جایی زندگی میکنیم. او تلخی های دنیا را بهتر از ما خبر دارد. گاهی ما خود را فریب میدهیم ولی خدا میداند چه زجری میکشیم. خدا دنیا را خود آفریده ، آن هم به گونه ای که غریبی ما جز با رفاقت با او از بین نمیرود.