اگر دنیا موجب دلگرفتگی تو شد، دنبال دلیل و مقصر خاصی نباش. تا دنیا دنیاست وضعش همین است. با دل گرفته در خانه خدا برو ، او دنیا را اینگونه آفریده، پس تو را تحویل میگیرد. بگو نمیخواهم با دنیا دلگرفتگی ام را برطرف کنم، میخواهم تو دلم را با خودت شاد کنی، خدایا تو در هر دلی باشی دیگر نمیگیرد.