یکی از راه های خودشناسی، ذکر و ارتباط دائم با اهل بیت است. هرکسی یاد اهل بیت و ارتباط با آنان را بیشتر دوست داشته باشد، روح سالمتری دارد. علاقه به زیارت حرم های اهل بیت ، علامت مومن اعلام شده استو این علاقه میتواند آن قدر زیاد شود که به دوست داشتن دوستداران ائمه هدی هم برسد.