یکی از راه های خودشناسی این است که انسان با خواهش های نفسانی خود مقابله کند. آن گاه میزان مقاومت نفس خود را خواهد دید. هر چه قدر نفس ما در جریان ترک بدیها، شدیدتر مقاومت کند وضع بدتری داریم، مگر آن که آن بدی به صورت ژنتیک در درون ما وجود داشته باشد که آنگاه چندان علامت بدی باطن ما نیست.