کودکان عبور زمان را نمیفهمند و زیاد نمیتوانند گذشته و آینده را درک کنند. بعضیها ها زیاد از این کودکی خود فاصله نمیگیرند و در درک زمان کودکی باقی میمانند. نمی توانند درک کنند زمان با چه سرعتی میگذرد و روزی خواهند مرد!