کسی که خدا او را دوست داشته باشد، زیاد به او فرصت ثواب میدهد و فرصت گناه زیاد به او نمیدهد مگر اینکه مطمئن باشد خطا نخواهد کرد. خدا چه کسی را دوست دارد؟ کسی که از فرصت گناه سو استفاده نمی کند. خدا چه کسی را بیشتر دوست دارد؟ کسی که از کمترین فرصت ثواب، بیشترین استفاده را میکند.