دین برای آدم های بلند همت است و به مذاق کسی که بلند پرواز است خوش می آید. باید ببینیم چه چیز آدم را از همت بلند باز میدارد؟ تربیتی که قله گرا نیست و قلعه محور است؛ تبلیغاتی که بزرگنمای اشیا کوچک است و هر نوع فقر مادی و جهل معنوی ؛ همت بلند ر ا نابود و انسان را از پرواز ناامید میکند.