هر چه بر سن آدم افزوده میشود سطح نگاهش بالاتر میرود؛ زمان را کوتاه میبیند و زمین را کوچکتر میابد. اگر ارتفاع سطح نگاهش به بالاترین حد خود برسد؛ قیامت را هم میبیند. گویی وقتی سطح نگاه انسان بالا میرود؛ خود او را نیز به پرواز در می آورد و اوج میگیرد و لذت پرواز را احساس خواهد کرد.