صداقت تنها در گفتار نیست؛ در رفتار هم باید باشد. همان طور که صداقت در پایبندی به عهد هم ذکر شده است. وقتی کسی رفتاری میکند که علی القاعده باید نیت خوبی داشته باشد ولی در باطن نیت درستی ندارد با اینکه دروغ نگفته؛ اما رفتار صادقانه ای نداشته است. بعضیها با خودشان هم صداقت ندارند.