با اینکه دنیا محل رنج است اما ما باید بتوانیم رنج نبریم و یا از رنجهای آن آسیب نبینیم. زندگی سخت است اما باید بتوانیم سخت نگذرانیم. باید بتوانیم بدون ابزار مبتذل شادی، که شادمانی سطحی به انسان میدهند، عمیقا شاد باشیم. تنها با دینداری کردن میتوانیم این تواناییها را به دست بیاوریم.