نیاز ما به آرامش بسیار زیادتر از آن است که تصور میکنیم و طالب آن هستیم. ما در آرامش است که میتوانیم استعدادهای خود را شکوفا کنیم و قوای خود را به فعلیت برسانیم. ولی با ناآرامی خو کرده ایم به حدی که بسیاری از عواملی که باعث هیجانات مضر و ناآرام کننده هستند باعث سرگرمی ما شده اند.