ما آدمها اول خود را به چیزهایی علاقمند و وابسته میکنیم، بعد خود را نیازمند به آنها میبینیم، بعد وقتی به این نیازهای جعلی خود نمیرسیم بیقرار میشویم، بعد برای برطرف کردن این بی قراریها وابستگیهای دیگر درست میکنیم، بعد وقتی به آنها هم نمیرسیم درمانده میشویم. کاش از اول دل نمی بستیم.