دائما به خودت مشغول نباش ضرر میکنی. تو به تنهایی نمیتوانی از منافعت دفاع کنی و آنچه نیاز داری را به دست بیاوری. سعی کن دائما به خدا مشغول باشی. او قدرت مطلق است و جهان هستی با کسی که با خداست همراه است. دائما مشغول خدا بودن سخت است ولی ناممکن نیست. با بهانه های مختلف شروع کن.