خدایا بی صبرانه منتظر زمانی هستم که از پشت پرده بیرون بیایی، مرا در آغوش مهربانت بگیری، سکوتت را بشکنی و با لبخند به من بگویی: در این سالهای سرشار از سکوت، دائما به فکر من بوده ای، خطاهایم را بخشیده ای و در پس هر رنجی گنجی برایم مخفی کرده ای. خدایا با تمام وجود به تو امیدوارم.