اثر گناه مانند سایه به ما میچسبد و نیمی از وجود ما را تاریک میکند و تبعات آن مانند تداوم سایه روی زمین به دنبال ما کشیده میشود و رهایمان نمیکند. گاهی از اوقات سایۀ ما بسیار بزرگتر از خود ماست. اثر یک رفتار بد بسیار بیشتر از حجم خود آن است، بستگی دارد چگونه مقابل نور ایستاده باشیم.