آرمان گرایی و انقلابی گری معنای دقیقش واقع بینی، منفعت گرایی و عقلانیت است. آنهم دیدن همۀ واقعیتها و منفعتها، خصوصا منافعی که در بلندمدت به آنها نیاز داریم. در مقابل، انقلابی نبودن یعنی ادعای واقع بینی و منفعت گرایی داشتن، و با خیال بافی و حماقت به توجیه ضررها و ضعفها پرداختن.