خدا به طرز خاصی اصرار دارد اختیار و مدیریت زندگی ما در دست خودش باشد. گاهی از اوقات برنامه های ما را به هم میزند و تدبیر خودش را جایگزین میکند و قطعا بهتر هم نتیجه میدهد ولی ما دوست داریم پیش بینی های ما به هم نخورد. هر چه بیشتر به بی اختیاری خود در برابر خدا پی ببریم، موحدتر میشویم.